Hadith

Riwaya Za Waandishi Mashi'a Katika Vitabu Vya Sahih Na Musnad Vya Ahl as-Sunna
'Aban ibn Taghlib, ibn Riyah
Ibrahim ibn Yazid, ibn 'amr ibn Aswad ibn 'Amr al-Nukha'i
Ahmad ibn Mufaddal, ibn al-Kufi al-Hafri
Isma'il ibn Aban, al-Azdi al-Kufi al-Warraq
Isma'il ibn Khalifah, al-Mala'i al-Kufi
Isma'il ibn Zakariya, Khalqani al-Kufi
Isma'il ibn 'Abbad, ibn 'Abbas al-Taliqani
Isma'il ibn 'Abd al-Rahman, ibn Abi Karimah
Isma'il ibn Musa, al - Fazari al-Kufi
Talid ibn Suleyman al-Kufi
Thabit ibn Dinar (alijulikana kama Abu Hamzah al-Thumali)
Thawbar ibn Abi Fakhnah
Jabir ibn Yazid, ibn Harith al-Ju'fi al-Kufi
Jarir ibn 'Abd al-Hamid, al-Dabbi al-Kufi
Ja'far ibn Ziyad, al-Ahmar al-Kufi
Ja'far ibn Sulayman, al - Dab'i al-Basri